1. Start
 2. Aktualności
 3. Co to jest Karta Polaka?

Co to jest Karta Polaka?

Co to jest Karta Polaka, jak uzyskać ten dokument i do czego uprawnia? Jest to oficjalne potwierdzenie przynależności do Narodu Polskiego osoby o obywatelstwie innym niż polskie. Daje wiele przywilejów, więc obcokrajowcy często dążą do jej uzyskania. Niestety nie wszyscy cudzoziemcy mogą złożyć wniosek. Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, jak wyrobić Kartę Polaka i do czego uprawnia.

Karta Polaka – do czego uprawnia?

Co daje Karta Polaka? Dzięki niej możesz otrzymać przywileje i uprawnienia, takie jak:

 • prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt stały, jeśli posiadacz Karty Polaka zamierza osiedlić się na terytorium Polski;
 • prawo do ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego po roku od uzyskania zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka;
 • zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę oraz możliwość podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach co obywatele polscy;
 • możliwość odbywania studiów, studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, a także uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych;
 • prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach nagłych;
 • ulgi w podróżowaniu pociągami w Polsce, gdzie posiadacze Karty Polaka mogą skorzystać z 37% zniżki na bilety jednorazowe dla pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych;
 • bezpłatny wstęp do muzeów państwowych;
 • pomoc konsula w przypadku zagrożenia życia lub bezpieczeństwa, zgodnie z jego kompetencjami, przy uwzględnieniu zwyczajów i prawa międzynarodowego;
 • zwolnienie z opłat konsularnych za wniosek o wydanie wizy krajowej w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka oraz za wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego;
 • świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie utrzymania w Polsce (na okres do 9 miesięcy) - jeśli cudzoziemiec złoży wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka; świadczenie to przyznawane jest także na małżonka i małoletnie dzieci;
 • pierwszeństwo przy ubieganiu się o pomoc finansową przeznaczoną na wsparcie Polaków mieszkających za granicą.

Karta Polaka – kto może dostać ten dokument?

Osoba, która chce otrzymać Kartę Polaka deklaruje, że przynależy do Narodu Polskiego oraz:

 1. Wykaże swój związek z polskością poprzez posiadanie przynajmniej podstawowej znajomości języka polskiego, który uważa za swój ojczysty język oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów.
 2. W obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, wojewody lub wyznaczonego przez nich pracownika, musi złożyć pisemne oświadczenie o przynależności do Narodu Polskiego.
 3. Musi udowodnić, że jest polskiego pochodzenia lub że co najmniej jeden z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej. Alternatywnie, może przedstawić zaświadczenie od organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez co najmniej ostatnie trzy lata.
 4. Musi złożyć oświadczenie, że ani ona, ani jej przodkowie nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Polskę lub Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw, które były stroną tych umów.
 5. W dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka nie posiada obywatelstwa polskiego ani zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski.

Jak złożyć wniosek o przyznanie Karty Polaka?

Aby ubiegać się o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka, należy złożyć wniosek w odpowiednim Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej, zależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Obywatele Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej mogą także złożyć wniosek w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Oto podstawowy zestaw dokumentów, które są niezbędne do kompletnego wniosku o Kartę Polaka:

 1. wniosek, który należy wypełnić zgodnie z dołączonymi instrukcjami,
 2. jedno aktualne zdjęcie (wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy),
 3. skompletowane i skopiowane dokumenty, które potwierdzają polskość wnioskodawcy oraz jego znajomość języka polskiego.

Jak długo jest ważna Karta Polaka?

Karta Polaka jest ważna przez dziesięć lat. Po upływie tego czasu możesz złożyć wniosek o przedłużenie ważności dokumentu o kolejne 10 lat. Od tej zasady są jednak wyjątki.

Osobom po 65. roku życia Karta Polaka może być przyznana na czas nieokreślony.

Osobom małoletnim Karta Polaka jest wydawana na okres dziesięciu lat, jednak nie dłużej niż rok po osiągnięciu pełnoletności.

Podsumowanie

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego dla osób o obywatelstwie innym niż polskie. Uzyskanie Karty Polaka wiąże się z wieloma przywilejami. Aby ubiegać się o ten dokument, należy spełnić określone warunki, takie jak znajomość języka polskiego, polskie pochodzenie i brak repatriacji z terytorium Polski. Wniosek o Kartę Polaka można złożyć w odpowiednim Konsulacie RP lub Urzędzie Wojewódzkim. Karta Polaka jest ważna przez 10 lat, ale istnieje możliwość przedłużenia jej ważności. Największymi przywilejami dla posiadacza Karty Polaka jest możliwość szybkiego uzyskania zezwolenia na pobyt stały oraz obywatelstwa polskiego, jak również dostęp do rynku pracy oraz nauki.

Chcesz złożyć wniosek o wydanie Karty Polaka, ale nie wiesz, jak to zrobić? Zgłoś się do nas. Kancelaria do Spraw Obywatelskich przeprowadzi Cię przez wszystkie formalności.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT