1. Start
 2. Oferta
 3. Legalizacja pobytu i pracy
 4. Legalna praca w Polsce

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca w Polsce

Polska dla wielu cudzoziemców jest krajem bardzo atrakcyjnym jako miejsce do pracy. Aby obcokrajowiec mógł w Polsce legalnie pracować musi jednocześnie posiadać prawo pobytu oraz prawo wykonywania pracy.

 

Legalny pobyt zapewniają cudzoziemcowi:

 • wiza z odpowiednim celem pobytu,
 • ruch bezwizowy
 • zezwolenie wojewody na pobyt na terytorium Polski.

Legalna praca może być wykonywana przez cudzoziemców na podstawie:

  • Zezwolenie na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy
  • Zezwolenie na pobyt stały
  • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Wniosek o wydanie takiego zezwolenia składa cudzoziemiec. Zezwolenia te wydawane są w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodów. Ich uzyskanie trwa wiele miesięcy, w zależności od skomplikowania sprawy oraz urzędu, który zajmuje się sprawą. W przypadku pobytu czasowego wymagana jest informacja starosty. Okres zezwolenia na pobyt czasowy wynosi do 3 lat, zezwolenia na pobyt stały i rezydenta długoterminowego UE wydawane są bezterminowo. Opłata za wydanie decyzji wynosi od 340 do 640 zł i opłaca je cudzoziemiec. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji na pobyt cudzoziemiec otrzymuje Kartę Pobytu po dokonaniu opłaty skarbowej w wysokości 100 zł.

  • Zezwolenie na pracę typu A, B, C, D, E i S.

O wydanie zezwolenia występuje pracodawca do wojewody. Są one wydawane przez wojewodę w formie decyzji administracyjnej. Procedura trwa około 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. W zależności od rodzaju zezwolenia są one wydawane na różny okres czasu do 5 lat. Opłatę skarbową za wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę opłaca pracodawca i wynosi na od 25 do 100 zł.

  • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Obecnie procedura ta jest dostępna dla obywateli 5 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji , Mołdawii i Ukrainy.
Wniosek o wpisanie oświadczenia do ewidencji oświadczeń składa pracodawca do urzędu pracy. Czas oczekiwania na rejestrację oświadczenia wynosi z reguły do 7 dni, a w przypadkach bardziej skomplikowanych do 30 dni. Okres na który wydawane jest oświadczenie to maksymalnie 24 miesiące. Opłata skarbowa wynosi 100 zł, którą opłaca pracodawca.

  • Powiadomienie o zatrudnieniu obywatela Ukrainy

Jest to procedura wprowadzona przez ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pracodawca może zatrudnić obywatela Ukrainy i w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia dokonuje powiadomienia na portalu praca.gov.pl. Powiadomienie jest wysyłane za pośrednictwem portalu praca.gov.pl do urzędu pracy właściwego dla miejsca siedziby. Procedura jest bezpłatna.

 

Legalność pobytu i pracy jest kluczowa dla cudzoziemców oraz ich pracodawców. Niedopełnienie legalności pracy może skutkować cofnięciem cudzoziemcowi prawa pobytu w Polsce, trudnościami w jego uzyskaniu w przyszłości, a w skrajnych przypadkach może dojść do deportacji i zakazu ponownego wjazdu do Polski lub całej strefy Schengen. Nielegalne zatrudnianie cudzoziemców jest także poważnym wykroczeniem, które skutkuje wysokimi grzywnami i zakazami zatrudniania cudzoziemców w przyszłości.

Kancelaria do Spraw Obywatelskich zajmuje się kompleksową analizą sytuacji prawnej oraz wspiera cudzoziemców i pracodawców w uzyskaniu wszystkich dostępnych typów pozwoleń na pracę opisanych powyżej. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług już teraz!

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT