1. Start
  2. Oferta
  3. Legalizacja pobytu i pracy
  4. Wizy dla cudzoziemców

Wizy dla cudzoziemców

Wiza to dokument zezwalający na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa. Wiza dla cudzoziemca wystawiana jest przez placówkę dyplomatyczną (konsulat) państwa, do którego chce się udać cudzoziemiec.

Ruch bezwizowy – możliwość przekroczenia granicy i pobytu w danym państwie bez konieczności uzyskania wizy. Czy obywatele konkretnego państwa mogą podróżować do Polski bez wizy zależy od indywidualnych umów międzynarodowych.

Wizy do Polski

Cudzoziemcy mogą ubiegać się w polskich placówkach konsularnych o wizy Schengen typu C, wizy krajowe typu D oraz o tranzytowe wizy lotniskowe typu A.

Okres ważności wizy zależy od rodzaju wizy oraz celu jej wydania.

Każda wiza wydawana jest w konkretnym celu, obecnie jest ich 30, np. cel turystyczny, odwiedziny u rodziny lub przyjaciół, nauka, praca. Każdy cel podróży cudzoziemca do Polski musi być uzasadniony i udokumentowany.
W zależności od celu wydania wizy, cudzoziemiec posiada różne prawa, m. in. do legalnej pracy. Pobyt cudzoziemca w Polsce musi być zgodny z celem wydania wizy.

Wiza określa ile razy cudzoziemiec może wjechać do Polski lub strefy Schengen w okresie ważności wizy. Na naklejce wizowej w polu „ilość wjazdów” znajduje się informacja o ilości wjazdów. Jest to konkretna liczba, np. 1 - co oznacza jeden wjazd, i jeśli cudzoziemiec wyjedzie z Polski lub strefy Schengen to musi ponownie ubiegać się o nową wizę. Napis MULT oznacza wiele wjazdów i wyjazdów w okresie ważności wizy.

Wniosek wizowy składa się w konsulacie państwa, które jest głównym celem podróży cudzoziemca.

Wiza Schengen typu C

Wiza Schengen (wiza krótkoterminowa) uprawnia do wjazdu i pobytu na terytorium państw strefy Schengen. Długość pobytu lub pobytów wynosi maksymalnie 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Jednolita wiza Schengen uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw strefy Schengen.

Wiza Schengen z ograniczoną ważnością terytorialną – jest ważna na terytorium konkretnego państwa lub państw strefy Schengen.

Do strefy Schengen należy 27 państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, Chorwacja oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Wiza krajowa typu D

Wiza krajowa typu „D” (wiza narodowa, wiza długoterminowa) uprawnia cudzoziemca do przyjazdu i pobytu na terytorium Polski na okres dłuższy niż 90 dni. Maksymalny okres na jaki może być wydana wynosi 365 dni.

W wyjątkowych uzasadnionych okolicznościach wiza krajowa może być przedłużona, maksymalnie na 365 dni.

Polska wiza krajowa uprawnia cudzoziemców do podróżowania do wszystkich państw strefy Schengen do 3 miesięcy w okresie 180-dniowym.

Tranzytowa wiza lotniskowa typu A

Tranzytowa wiza lotniskowa uprawnia do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku portów lotniczych. Wydawana zazwyczaj na 5 dni lub mniej. Wydawana sporadycznie, dotyczy niewielu państw.

Wiza a legalna praca cudzoziemca w Polsce

Aby cudzoziemiec mógł legalnie pracować w Polsce musi jednocześnie posiadać ważny dokument pobytowy oraz zezwolenie na pracę. Z zezwolenia na pracę może być zwolniony, ale pobyt musi być zawsze legalny.

Jednym z dokumentów pobytowych pozwalającym na pracę jest wiza z odpowiednim celem wydania. Nie można zatrudnić cudzoziemca, który posiada wizę z celem wydania 01 (cel wydania: turystyczny) i 20 (cel wydania: korzystanie z ochrony czasowej).

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku wizowego

Uzyskanie wizy jest procedurą wymagającą zgromadzenia określonych dokumentów do wniosku wizowego. W zależności od celu wizy wymagane są różne dokumenty.

Do podstawowych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o wizę należą: ważny paszport, fotografia, opłata wizowa, podróżne ubezpieczenie medyczne.

Dokumenty uzupełniające muszą potwierdzać cel podróży i warunki pobytu, posiadanie odpowiednich środków finansowych oraz inne okoliczności zawarte we wniosku wizowym. Różne państwa mogą wymagać różnych rodzajów dokumentów.

Opłaty za wsnioski o wizy

80 Euro - przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

80 Euro - przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

Podsumowanie

Wiza jest dokumentem niezbędnym, aby przyjechać do Polski. Są dwa podstawowe typy wiz: Schengen (typ C) i krajowe (typ D).

Wniosek wizowy musi spełniać wymogi formalne – trzeba zebrać wiele dokumentów – w oryginale lub w kopii urzędowo poświadczonej.

Są to między innymi: dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem i powrotem cudzoziemca, dokumenty dotyczące pracy.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT