1. Start
 2. Oferta
 3. Legalizacja pobytu i pracy
 4. Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie dla cudzoziemca

Zaproszenie cudzoziemca jest pierwszym krokiem w jego podróży do Polski. Cudzoziemiec nie może przekroczyć polskiej granicy z samym zaproszeniem. Jest to dokument, który jest przedstawiany polskiemu konsulowi, aby uzyskać wizę. Zaproszenie jest wydawane jeśli celem podróży obcokrajowca do Polski jest pobyt turystyczny, wizyta u rodziny lub znajomych. Zaproszenie nie jest wydawane, jeśli celem przybycia do Polski jest praca. Okres na jaki można uzyskać zaproszenie to maksymalnie 1 rok. Koszty związane z pobytem cudzoziemca w Polsce oraz jego powrotu do państwa zamieszkania pokrywa zapraszający.

Wymogi formalne wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń musi spełniać wymogi formalne – trzeba zebrać wiele dokumentów – w oryginale lub w kopii urzędowo poświadczonej.

Są to między innymi: dokument potwierdzający tożsamość zapraszającego, dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem i powrotem cudzoziemca, tytuł prawny do lokalu.

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostaje wezwany o uzupełnienie wniosku w terminie i miejscu wskazanym w wezwaniu.

Kto może zaprosić cudzoziemca do Polski

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń może złożyć tylko osoba mieszkająca w Polsce:

 1. Obywatel Polski.
 2. Obywatel:
  • państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
  • Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
  • Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy
  • Wystąpienia
  • lub członek jego rodziny, mieszkający w Polsce i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium RP.
 3. Cudzoziemiec spoza UE, EFTA i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat w Polsce lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 4. Reprezentant osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce złożenia wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zapraszającej.

Opłaty urzędowe za złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

27 zł za zaproszenie

17 zł za pełnomocnictwo

Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Wojewoda wydaje decyzję o wpisie zaproszenia do ewidencji zaproszeń niezwłocznie, najpóźniej do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, nie dłuższym niż 1 rok.

Odmowa wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Jeśli Wojewoda wyda decyzję odmowną, zapraszający ma prawo się od niej odwołać do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Odwołanie składa się za pośrednictwem Wojewody w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zaproszenie dla cudzoziemca - Podsumowanie

Zaproszenie dla cudzoziemca jest dla niego dużym ułatwieniem w procesie ubiegania się o wizę w celu odwiedzin kogoś w Polsce. To jednak zapraszający ubiega się o zdobycie zaproszenia oraz wykazuje, że spełnia ściśle określone wymogi formalne – finansowe i mieszkaniowe.

Kancelaria ds. Obywatelskich jako Twój pełnomocnik przygotuje wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń bez braków formalnych, co umożliwi uzyskanie pozytywnej decyzji wojewody nawet w ciągu kilku dni.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT