1. Start
  2. Oferta
  3. Legalizacja pobytu i pracy
  4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest formą pobytu stałego dla cudzoziemców, którzy nie posiadają związków rodzinnych z Polską, ale Polska jest dla nich centrum życia społecznego i ekonomicznego i chcą się osiedlić tutaj na stałe. Warto postarać się o ten tytuł pobytowy, gdyż pozwala on między innymi pracować w Polsce bez żadnych dodatkowych zezwoleń. Kolejnym olbrzymim atutem uzyskania tego zezwolenia jest możliwość ubiegania się o uznanie za obywatela polskiego. Link do artykułu o uznaniu

Wymogi formalne wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Złożenie wniosku o musi spełniać wymogi formalne – trzeba zebrać wiele dokumentów. Są to między innymi: fotografie, dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy, umowy o pracę, dokument potwierdzający prawo do lokalu mieszkalnego oraz potwierdzenie znajomości języka polskiego.

W przypadku braków formalnych wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Niedopełnienie tych surowych wymagań jest często powodem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Kto może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE może złożyć cudzoziemiec, który:

  1. Przebywa w Polsce nieprzerwanie od co najmniej 5 lat
  2. Posiada stabilny i regularny dochód
  3. Posiadał stabilny i regularny dochód w ciągu ostatnich 3 lub 2 lat
  4. Posiada ubezpieczenie zdrowotne
  5. Posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego
  6. Posiada odpowiednie świadectwo znajomości języka polskiego – wymóg ten nie dotyczy małoletnich poniżej 16 rok życia.

Miejsce złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca.

Opłaty urzędowe za złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego

640 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

100 zł – opłata skarbowa za wydanie Karty Pobytu

17 zł – opłata za pełnomocnictwo

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydaje wojewoda. Następnie wydawana jest Karta Pobytu.

Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydawana jest bezterminowo, natomiast co pięć lat wymienia się Kartę Pobytu.

Warto pamiętać, że status rezydenta długoterminowego może zostać cofnięty, dlatego
w Kancelarii ds. Obywatelstw udzielamy pełnej informacji na co zwrócić uwagę, aby do tego nie doszło.

Decyzja o odmowie udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Jeśli cudzoziemiec nie spełnia warunków do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – wojewoda wydaje decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia. W takim przypadku cudzoziemiec – osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika – może w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji złożyć odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Kancelaria ds. Obywatelskich składa odwołania w takich przypadkach.

Rezydent długoterminowy UE - Podsumowanie

Jeśli mieszkasz w Polsce od 5 lat, posiadasz stabilną pracę, mieszkanie, znasz język polski i wiążesz swoją przyszłość z Polską – możesz ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Dzięki temu przestaniesz się martwić o kolejne zezwolenia na pobyt czasowy, będziesz mógł pracować bez dodatkowych zezwoleń, a w niedalekiej przyszłości będziesz mógł zostać obywatelem Polski.

Kancelaria ds. Obywatelskich dokona analizy Twojej sytuacji – w szczególności obliczymy Twój nieprzerwany pobyt, i pomożemy w skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Jako Pełnomocnik będziemy kontaktować się z Urzędem Wojewódzkim w Twoim imieniu – umawiać wizyty, odbierać pisma urzędowe i na nie terminowo odpowiadać. Ponadto, po otrzymaniu pozytywnej decyzji – udzielimy pełnej informacji jak zachować tytuł rezydenta długoterminowego UE oraz przygotujemy dokładny harmonogram kiedy cudzoziemiec będzie mógł ubiegać się o obywatelstwo polskie.

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych profesjonalnych usług.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT