1. Start
  2. Oferta
  3. Obywatelstwo polskie
  4. Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Przywrócenie Obywatelstwa Polskiego

Jednym ze sposobów otrzymania polskiego obywatelstwa, jest jego przywrócenie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Przywrócenie obywatelstwa polskiego jest możliwe dla cudzoziemca, który utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 roku.

Wymogi formalne wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego

Samo złożenie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego musi spełniać wymogi formalne – trzeba zebrać wiele dokumentów – w oryginale lub w kopii urzędowo poświadczonej.

Są to między innymi: fotografia, dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca, akty stanu cywilnego.

Kto może złożyć wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego?

O przywrócenie obywatelstwa polskiego wniosek może złożyć każdy cudzoziemiec, który utracił obywatelstwo polskie przed dniem 1 stycznia 1999 roku w określonych okolicznościach:

1) na mocy ustawy z dnia 20 stycznia 1920 roku o obywatelstwie Państwa Polskiego utracił obywatelstwo polskie poprzez nabycie obywatelstwa państwa obcego lub przez przyjęcie urzędu publicznego lub wstąpienie do służby wojskowej w państwie obcym bez zgody właściwego wojewody. Orzeczenie o utracie obywatelstwa polskiego, co do zasady obejmowało żonę i małoletnie dzieci.

2) Na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim nabył obywatelstwo obce po uzyskaniu zezwolenia władzy polskiej na zmianę obywatelstwa. Zmiana obywatelstwa rozciągała się na małoletnie dzieci.

3) Na mocy ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim obywatel polski przebywający za granicą został pozbawiony obywatelstwa polskiego jeżeli:

a. naruszył obowiązek wierności wobec Państwa Polskiego,

b. działał na szkodę żywotnych interesów Polski Ludowej,

c. nielegalnie opuścił obszar Państwa Polskiego po dniu 9 maja 1945 roku,

d. odmówił powrotu do kraju na wezwanie właściwej władzy,

e. uchyla się od wykonania obowiązku wojskowego,

f. skazany został za granicą za zbrodnię pospolitą lub jest recydywistą.

Pozbawienie obywatelstwa polskiego w ten sposób rozciągało się na dziecko, które nie ukończyło 13 lat.

4) Na mocy ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim zrzekł się obywatelstwa polskiego. Zgoda na zrzeczenie rozciągała się na małoletnie dzieci.

Warunkiem rozpoczęcia procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego jest złożenie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec robi to w swoim imieniu – musi osobiście podpisać wniosek.

Miejsce złożenia wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się:

  • do ministra właściwego do spraw wewnętrznych – osobiście lub listownie,
  • za pośrednictwem konsula przez cudzoziemca mieszkającego za granicą.

Opłaty urzędowe za złożenie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego

219 zł – cudzoziemcy, którzy składają wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego w Polsce za pośrednictwem wojewody.

40 euro – opłata konsularna dla cudzoziemca, który składa wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego za granicą za pośrednictwem konsula.

Decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego

Obywatelstwo polskie przywraca minister właściwy do spraw wewnętrznych w drodze decyzji.

Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.

Odmowa przywrócenia obywatelstwa polskiego

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją ministra właściwego do spraw wewnętrznych, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Należy to zrobić w formie pisemnej, w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania decyzji. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie lub listownie.

Jeśli nie zgodzisz się z kolejną negatywną decyzją, możesz zaskarżyć ją do sądu administracyjnego. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji ministra. Pismo ze skargą składa się do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Podsumowanie

Jednym ze sposobów na uzyskanie polskiego obywatelstwa jest jego przywrócenie w drodze decyzji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Żeby je uzyskać, konieczne jest złożenie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego, który musi spełniać określone wymogi formalne. Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego może zostać złożony bezpośrednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez cudzoziemca przebywającego w Polsce lub za pośrednictwem konsula przez cudzoziemca mieszkającego za granicą. W zależności od sposobu złożenia wniosku obowiązują różne opłaty urzędowe.

Decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego jest podejmowana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Jeśli decyzja jest pozytywna, cudzoziemiec staje się obywatelem polskim w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna. Jeśli decyzja jest negatywna, cudzoziemiec otrzymuje decyzję o odmowie przywrócenia obywatelstwa polskiego, na którą może odpowiedzieć wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego sprawy, a po kolejnej decyzji negatywnej – może odwołać się do sądu administracyjnego.

Jeśli zależy Ci na tym, by Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Kancelaria ds. Obywatelskich Ci w tym pomoże. Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci w odzyskaniu polskiego paszportu!

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT