1. Start
 2. Aktualności
 3. Jakie są typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców?

Jakie są typy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców?

Przedsiębiorcy, którzy planują zatrudnienie obcokrajowców, powinni znać typy zezwoleń na pracę i wiedzieć, w jakich wypadkach należy o nie wnioskować. Wniosek o wydanie zezwolenia składa sam pracodawca do urzędu wojewódzkiego po uzyskaniu informacji starosty. Jednak nie we wszystkich przypadkach taki dokument jest wymagany do zatrudnienia pracownika, jak również istnieje wiele ustawowych zwolnień z informacji starosty. Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, jakie są rodzaje zezwoleń na pracę i kiedy musisz o nie wnioskować.

Kiedy wnioskować o zezwolenie na pracę cudzoziemca?

Potrzebujesz uzyskać zezwolenie na pracę dla wszystkich pracowników z zagranicy. Od tej zasady istnieje wiele wyjątków, do których zaliczają się między innymi:

 • obywatele państw należących do Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy).
 • obywatele Szwajcarii,
 • obywatele państw nienależących do UE, lecz należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Liechtenstein),
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały w RP,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w RP,
 • osoby posiadające jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt tolerowany w RP,
 • osoby posiadających status uchodźcy,
 • osoby korzystające z ochrony czasowej w RP,
 • osoby korzystające z ochrony uzupełniającej w RP,
 • osób posiadających zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
 • osoby posiadające ważną Kartę Polaka.

Rodzaje zezwoleń na pracę

Jest kilka typów zezwoleń na pracę cudzoziemców: A, B, C, D, E i S.

Zezwolenie na pracę: typ A

Zezwolenie na pracę typu A jest wymagane, gdy cudzoziemiec jest zatrudniany przez podmiot, który ma siedzibę lub oddział na terenie Polski. Wydawane jest na 3 lata, choć ten okres może zostać skrócony. Taki pracownik musi otrzymywać wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie obywateli RP na podobnym stanowisku.

Zezwolenie na pracę: typ B

Zezwolenie na pracę typu B dotyczy cudzoziemca, który pełni funkcje w zarządzie osoby prawnej, która znajduje się w rejestrze przedsiębiorców lub jest spółką kapitałową. Jest wydawane na 3 lata, choć w przypadku przedsiębiorstw, zatrudniających więcej niż 25 pracowników, można się starać o zezwolenie na okres do 5 lat.

Zezwolenie na pracę: typ C

Zezwolenie na pracę typu C jest wymagane, kiedy cudzoziemiec jest zatrudniony przez podmiot z siedzibą za granicą, lecz jest delegowany do pracy w oddziale pracodawcy na terytorium RP na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę: typ D

Zezwolenie na pracę typu D dotyczy cudzoziemców, którzy są zatrudnieni przez podmiot z siedzibą za granicą, który nie ma oddziału na terenie RP i są delegowani do realizacji usługi eksportowej (o charakterze tymczasowym i okazjonalnym).

Zezwolenie na pracę: typ E

Zezwolenie na pracę typu E dotyczy cudzoziemców, którzy są zatrudnieni przez podmiot za granicą, lecz są delegowani do pracy na terenie RP przez okres nie dłuższy niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż w przypadku zezwolenia typu B, C i D.

Zezwolenie na pracę: typ S

Zezwolenie na pracę typu S to zezwolenie na pracę sezonową, czyli wykonywaną przez okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym w ramach czynności, które uznaje się za sezonowe (dotyczące upraw rolnych, chowu zwierząt, usług gastronomicznych, zakwaterowania itp.).

Podsumowanie

Zatrudnienie cudzoziemca na terytorium RP wymaga w wielu przypadkach uzyskania pozwolenia na pracę. W zależności  od konkretnej sytuacji może być konieczne uzyskanie zezwolenia typu A, B, C, D, E lub S. Nie musisz dopełniać tych obowiązków, jeśli zatrudniasz obcokrajowca, który jest obywatelem kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub został ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Kancelaria ds. Obywatelskich przeprowadza kompleksową analizę sytuacji prawnej Cudzoziemca pod względem czy zezwolenie na pracę i informacja starosty są niezbędne, aby móc legalnie pracować w Polsce.a

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT