1. Start
 2. Aktualności
 3. Karta stałego pobytu - Co daje i jak ją uzyskać?

Karta stałego pobytu - Co daje i jak ją uzyskać?

Jednym z dokumentów, które potwierdzają legalny pobyt cudzoziemca na terenie Polski, jest karta stałego pobytu. Co daje jej posiadanie? Przede wszystkim umożliwia ona swobodne przemieszczanie się po kraju oraz mieszkanie i podejmowanie pracy w Polsce bez wizy. Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, jak uzyskać zezwolenie na pobyt stały i jakie dokumenty potrzebne do karty stałego pobytu należy przygotować.

Co daje karta stałego pobytu?

Co daje karta stałego pobytu w Polsce? Ten dokument pozwala obcokrajowcowi na legalne mieszkanie i podejmowanie zatrudnienia bez konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń. Umożliwia również wielkokrotne przekraczanie granicy RP bez ubiegania się o wydanie wizy.

Mając zezwolenie na pobyt stały, możesz również przemieszczać się w celach turystycznych po całej strefie Schengen (przez okres 90 dni, ale w ciągu 180 dni). 

Warto dodać, że uzyskanie takiego dokumentu znacząco ułatwi staranie się o przyznanie obywatelstwa polskiego w przyszłości. 

Kto może otrzymać zezwolenie na pobyt stały?

Wielu obcokrajowców stara się o otrzymanie karty stałego pobytu. Jak uzyskać taki dokument? Może być wystawiony cudzoziemcowi, który spełnia jeden z poniższych warunków:

 • jeden z jego rodziców jest obcokrajowcem, któremu udzielono zezwolenie na pobyt stały (lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE), pod warunkiem że urodził się w okresie ważności tego dokumentu,
 • jeden z jego rodziców ma obywatelstwo RP,
 • ma polskie pochodzenie i ma zamiar osiedlić się na stałe na terenie Polski,
 • jest w związku małżeńskim z obywatelem RP przez minimum 3 lata przed złożeniem wniosku, jeśli przez minimum 2 lata mieszkał w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy,
 • jest ofiarą handlu ludźmi, która ma uzasadnione objawy przed powróceniem do swojego państwa, współpracowała w postępowaniu karnym z organami ścigania, mieszkała w Polsce minimum rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku,
 • mieszka na terenie RP nieprzerwanie przez okres minimum 5 lat na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych, statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 • przed złożeniem wniosku o pobyt stały przebywał w Polsce nieprzerwanie przez: co najmniej 5 lat z nadanym statusem uchodźcy, udzieloną ochroną uzupełniającą lub na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych; lub co najmniej 10 lat z udzieloną zgodą na pobyt tolerowany, lub co najmniej 4 lata z zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę i posiada stabilne źródło dochodu,
 • udzielono mu azylu w Polsce,
 • ma Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w kraju na stałe,
 • mieszkał w Polsce przez co najmniej 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany i ma obawy przed powrotem do swojego kraju, w którym może być zagrożone jego życie, wolność lub bezpieczeństwo osobiste, albo gdzie grożą mu tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie, pozbawienie pracy lub prawa do rzetelnego procesu sądowego.

Karta stałego pobytu – jak uzyskać taki dokument?

Jak wyrobić kartę stałego pobytu dla Ukraińca lub obywatela innego kraju nienależącego do UE albo strefy Schengen? Obcokrajowiec powinien złożyć stosowny wniosek osobiście do urzędu wojewódzkiego najpóźniej w ostatnim dniu swojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • ważny dokument podróży (kserokopie i oryginał do wglądu),
 • cztery aktualne kolorowe fotografie biometryczne,
 • dowód opłaty za udzielenie zezwolenia na stały pobyt (osoby, które posiadają Kartę Polaka, nie muszą jej uiszczać).

Oprócz tego – w zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca – należy przygotować także inne dokumenty:

 • oryginały dokumentów, które potwierdzają posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków,
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z członkiem rodziny, posiadającym polskie pochodzenie,
 • Karta Polaka (kserokopia i oryginał do wglądu),
 • dokument będący dowodem na chęć osiedlenia się w Polsce na stałe (na przykład umowa najmu, akt własności lokalu czy umowa o pracę),
 • odpis aktu małżeństwa z obywatelem Polski,
 • kserokopia dowodu osobistego małżonka,
 • odpisy aktów urodzenia wspólnych dzieci,
 • odpis aktu urodzenia i kopia decyzji zezwolenia na pobyt stały opiekuna prawnego lub jego dowodu osobistego (w przypadku nieletnich),
 • zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.

Podsumowanie

Karta stałego pobytu pozwala na legalne mieszkanie i pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy. Wydanie karty pobytu znacząco ułatwia uzyskanie w przyszłości polskiego obywatelstwa. Jak uzyskać kartę stałego pobytu w Polsce? Należy złożyć wymagane dokumenty do urzędu wojewódzkiego najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie kraju.

Skontaktuj się z nami, a my podpowiemy, jak zwiększyć szanse na pozytywną decyzję wojewody i pomożemy zebrać wszystkie dokumenty. Kancelaria ds Obywatelskich zapewnia profesjonalne wsparcie obcokrajowcom w zakresie legalizacji pobytu na terenie RP. Zapraszamy do kontaktu!

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT