1. Start
  2. Aktualności
  3. Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego

Sposoby nabycia obywatelstwa polskiego

Cudzoziemcy często zastanawiają się w jaki sposób mogą nabyć obywatelstwo polskie. Chcą to uczynić z wielu powodów – z uwagi na polskie pochodzenie, ze względu na polskie obywatelstwo kogoś w rodzinie lub z powodu szczególnej więzi z Polską. Polskie obywatelstwo i polski paszport, to także zwiększenie bezpieczeństwa we współczesnym świecie – polski paszport posiada bardzo wysoką pozycję w rankingu „najsilniejszych paszportów świata” (więcej szczegółów pod tym linkiem: https://kancelariadso.pl/aktualnosci/polska-na-3-miejscu-w-rankingu-najsilniejszych-paszportow-swiata-).

Obywatelstwo polskie dla cudzoziemca

Aktualnie obowiązujące polskie prawo – ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim, wymienia cztery sposoby nabycia obywatelstwa polskiego: z mocy prawa, przez nadanie obywatelstwa polskiego, przez uznanie za obywatela polskiego oraz przez przywrócenie obywatelstwa polskiego.

Nabycie obywatelstwa polskiego z mocy prawa

Polskie obywatelstwo z mocy prawa nabywają dzieci (w ustawie „małoletni”, czyli osoby, które nie ukończyły 18 lat) oraz repatrianci:

  1. dziecko nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, jeśli co najmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim;
  2. dziecko nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie, jeśli urodziło się na terytorium Polski, a jego rodzice są nieznani, nie posiadają żadnego obywatelstwa lub ich obywatelstwo jest nieokreślone;
  3. dziecko, które zostało znalezione na terytorium Polski, a jego rodzice są nieznani;
  4. dziecko, które nie ukończyło 16 lat, nabywa obywatelstwo polskie poprzez przysposobienie przez obywatela Polski – wówczas uznaje się, że nabyło ono obywatelstwo polskie z dniem urodzenia.
  5. przez repatriację – jest to szczególna droga dla cudzoziemców posiadających polskich przodków - potomków dawnej Rzeczypospolitej, ofiar komunistycznego terroru, przemocą przesiedlonych i zmuszonych do zamieszkania na obszarach dawnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Nabycie obywatelstwa polskiego przez repatriację reguluje ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Nadanie obywatelstwa polskiego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać obywatelstwo polskie każdemu cudzoziemcowi. Jeśli cudzoziemiec mieszka na stałe w Polsce – wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa za pośrednictwem wojewody. Jeśli mieszka poza granicami Polski – wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa za pośrednictwem polskiego konsula. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego, ze swoją opinią, wojewoda lub konsul przekazuje do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który także opiniuje wniosek i przekazuje go do Prezydenta Polski do rozpatrzenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadaje obywatelstwo polskie lub odmawia jego nadania w formie postanowienia. Cudzoziemiec, za pośrednictwem wojewody lub konsula, otrzymuje akt nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego.

Uznanie za obywatela polskiego

Cudzoziemiec mieszkający w Polsce, który spełnia warunki określone w ustawie, może ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego. W tym celu musi złożyć wniosek o uznanie za obywatela polskiego do wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Wojewoda ten wydaje decyzję w sprawie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego.

Warunki, które cudzoziemiec musi spełnić to: nieprzerwany pobyt na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu; stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce; tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego; znajomość języka polskiego. Wymagalna długość nieprzerwanego pobytu jest różna, w zależności od okoliczności, np. małżeństwo z obywatelem Polski, brak obywatelstwa, podstawa wydania zezwolenia na pobyt.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego

Jeśli cudzoziemiec utracił obywatelstwo polskie przed 1 stycznia 1999 r. z uwagi na obowiązujące w przeszłości prawo, może wystąpić z wnioskiem o przywrócenie obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec mieszkający w Polsce składa wniosek bezpośrednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a cudzoziemiec mieszkający za granicą – za pośrednictwem konsula. Minister przywraca obywatelstwo polskie w drodze decyzji.

Podsumowanie

Jak wskazano w powyższym artykule istnieje kilka dróg, aby ubiegać się o polskie obywatelstwo, a wybór najskuteczniejszej z nich jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją cudzoziemcy. Z uwagi na fakt, że założycielka Kancelarii ds. Obywatelskich przez wiele lat pracowała w Kancelarii Prezydenta RP i zawodowo zajmowała się wnioskami cudzoziemców o polskie obywatelstwo (tj. dawała rekomendację Prezydentowi RP w zakresie udzielenia lub odmowy polskiego obywatelstwa), posiadamy unikalną wiedzę, której nie ma żadna inna firma pomagająca cudzoziemcom w Polsce. Skontaktuj się z nami, a my podpowiemy, jak zwiększyć Twoje szanse na polski paszport!

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT