1. Start
 2. RODO

RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) informujemy, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria ds. Obywatelskich Joanna Mieszczankowska z siedzibą przy ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa.

Z Inspektorem Ochrony Danych Kancelarii ds. Obywatelskich można się skontaktować wysyłając korespondencję na adres siedziby podany powyżej lub za pośrednictwem maila na adres: kontakt@kancelariadso.pl.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • realizacji umów zawartych z Klientami,
 • wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą lub pełnomocnictwem,
 • zarządzania danymi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w celu wskazanym przez prawo,
 • wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • utrzymywania, wyświetlania lub prowadzenia portali społecznościowych na platformach Facebook, Twitter, Instagram i LinekdIn,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony praw związanych z prowadzoną działalnością, prowadzeniem portali, fanpage lub stron internetowych, komunikatorów lub społeczności.
 • Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty uprawnione przepisami prawa,
 • podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług serwisowych dotyczących dostawy lub obsługę systemów informatycznych, realizację usług księgowo – kadrowych oraz kurierskich,
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania, ale może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, masz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO), przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, ale ich nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji usługi.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Opening hours: mon. - fri. 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realization NiceIT