1. Start
 2. Oferta
 3. Legalizacja pobytu i pracy
 4. Zezwolenie na pobyt czasowy i stały w Polsce

Zezwolenie na pobyt czasowy i stały w Polsce

Karta czasowego pobytu i karta stałego pobytu to dokumenty, które pozwalają na legalne przebywanie cudzoziemców na terenie Polski. Żeby je uzyskać, trzeba spełniać określone wymogi oraz złożyć stosowny wniosek. Te procedury nie muszą być wcale skomplikowane i czasochłonne, jeśli skorzystasz z usług profesjonalistów. Skontaktuj się z nami, a my udzielimy Ci wsparcia przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały.

Zezwolenie na pobyt czasowy

Wniosek na pobyt czasowy powinien być zgłoszony przez cudzoziemca (z wyjątkiem obywateli Szwajcarii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego), który chce pozostać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Wydanie karty pobytu czasowego uprawnia obcokrajowca do nieograniczonego przekraczania granicy bez konieczności wyrabiania wizy oraz przebywania na terenie innych krajów w strefie Schengen nie dłużej niż przez 90 dni w każdym okresie 180-dniowym.

Karta pobytu czasowego jest wydawana na maksymalnie trzy lata. Zezwolenia nie można "przedłużyć", a przed minięciem tego okresu, należy wnioskować o wydanie nowego dokumentu.

Kto może uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy?

Karta pobytu czasowego może zostać wydana cudzoziemcom, planującym podjęcie (lub kontynuowanie) pracy lub studiów na terenie Polski oraz prowadzącym życie rodzinne zgodnie z Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.).

Jak wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy?

Wniosek o udzielenie pobytu czasowego należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu. Od cudzoziemca zostaną pobrane odciski linii papilarnych, które w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku będą umieszczone na karcie pobytu.

Do urzędu należy złożyć:

 • wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w dwóch egzemplarzach,
 • 4 kolorowe fotografie,
 • potwierdzenie złożenia opłaty (340 lub 440 zł),
 • inne dokumenty niezbędne do uzyskania konkretnego typu zezwolenia.

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały uprawnia do legalnego przebywania na terytorium RP bez konieczności posiadania innych dokumentów. Karta jest ważna przez dziesięć lat. Posiadacz karty stałego pobytu ma nieograniczony dostęp do rynku pracy na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Jest to także ważny etap w procesie spełnienia warunków ustawowych do uznania za obywatela polskiego.

Kto może uzyskać pozwolenie na pobyt stały?

Cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pobyt stały w Polsce, jeśli spełnia jedno z poniższych kryteriów:

 • jest dzieckiem cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce i jest pod jego opieką rodzicielską; dziecko urodziło się w Polsce po uzyskaniu przez jego rodzica zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE albo urodziło się w okresie pobytu jego rodzica na terytorium Polski na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką rodzicielską;
 • jest osobą polskiego pochodzenia i chce osiedlić się w Polsce na stałe;
 • pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i przez co najmniej 2 lata mieszkał w Polsce nieprzerwanie na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski lub na podstawie uzyskania statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 • jest ofiarą handlu ludźmi i mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydawanego cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi oraz współpracował z organami ścigania w postępowaniach karnych lub ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone przez prokuratora prowadzącego postępowanie w tej sprawie;
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 • bezpośrednio przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały mieszkał w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany, która została udzielona, ponieważ zobowiązanie do powrotu cudzoziemca do kraju pochodzenia byłoby zagrożeniem dla jego życia, wolności i bezpieczeństwa;
 • posiada źródło stabilnego dochodu i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż cztery lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, który został mu udzielony w związku z wykonywaniem pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki.

Jak wystąpić o zezwolenie na pobyt stały?

Żeby uzyskać kartę stałego pobytu, musisz złożyć:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w dwóch egzemplarzach,
 • 4 kolorowe fotografie,
 • ważny dokument podróży (oryginał do wglądu i 2 kserokopie),
 • dokumenty będące potwierdzeniem nieprzerwanego pobytu w Polsce,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty (640 zł),
 • dokumenty potwierdzające okoliczności, które zostały wskazane we wniosku (na przykład aktualny odpis aktu małżeństwa, odpisy aktów urodzenia dzieci, dokument potwierdzający udzielenie azylu).

Złożenie wniosku o kartę stałego pobytu lub czasowego

Skompletowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania karty pobytu czasowego lub stałego często bywa czasochłonne. Nie musisz jednak radzić sobie z tym sam(a). Chętnie pomożemy Ci przejść przez wszystkie formalności i zweryfikujemy kompletność dokumentów. Jeśli decyzja z różnych względów nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, pomożemy przygotować odwołanie.

Kancelaria do Spraw Obywatelskich została założona przez Joannę Mieszczankowską, urzędnika państwowego w Kancelarii Prezydenta w latach 2008-2022, w której była odpowiedzialna za opiniowanie wniosków cudzoziemców o obywatelstwo polskie. Możesz więc mieć pewność, że otrzymasz najbardziej fachową poradę.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT