1. Start
 2. Oferta
 3. Obywatelstwo polskie
 4. Uznanie za obywatela polskiego

Uznanie za obywatela polskiego

Wielu cudzoziemców zastanawia się: na czym polega uznanie za obywatela polskiego, jakie są sposoby nabycia obywatelstwa polskiego i jak ja mogę zdobyć obywatelstwo polskie? Do kogo się zwrócić? Jak sprawdzić, czy ja już się kwalifikuję do starania się o polskie obywatelstwo? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania.

W tym artykule omówimy jeden ze sposobów uznania za obywatela polskiego. Jednym ze sposobów na otrzymanie polskiego paszportu, czyli nabycia polskiego obywatelstwa, jest uznanie za obywatela polskiego w drodze decyzji wojewody.

Uznanie za obywatela polskiego jest decyzją administracyjną. Oznacza to, że każdy cudzoziemiec, który spełnia wymogi zapisane w ustawie o obywatelstwie polskim, może wystąpić z wnioskiem w tej sprawie do właściwego Wojewody.

Wymogi formalne wniosku o uznanie za obywatelstwa polskiego

Warunki, aby móc ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego:

 • Nieprzerwany pobyt w Polsce przez okres 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu obywatela UE. Ponadto cudzoziemiec musi posiadać źródło utrzymania oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 • Nieprzerwany pobyt w Polsce przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu obywatela UE, który:
  • pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub
  • nie posiada żadnego obywatelstwa;
 • Nieprzerwany pobyt w Polsce przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, który uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Polsce;
 • Małoletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 • Małoletni cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
 • Nieprzerwany i legalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki:
  • posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
  • posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
 • Nieprzerwany pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka;
 • Potwierdzenie znajomości języka polskiego co najmniej na poziomie B1 (nie dotyczy małoletnich).

Samo złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego musi spełniać wymogi formalne – trzeba zebrać wiele dokumentów – w oryginale lub w kopii urzędowo poświadczonych.

Są to między innymi: fotografia, dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca, małżonka i dzieci, akty stanu cywilnego, dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego.

W przypadku braków formalnych cudzoziemiec zostaje wezwany o uzupełnienie wniosku w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od otrzymania wezwania. Niedopełnienie tych surowych wymagań jest często powodem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Kto może złożyć wniosek o uznanie za nadanie obywatelstwa polskiego?

O uznanie za obywatela polskiego może wystąpić cudzoziemiec, który spełnia wymogi określone w ustawie o obywatelstwie polskim. Warunkiem rozpoczęcia procedury nadania obywatelstwa polskiego jest złożenie wniosku o uznanie za obywatela polskiego. Cudzoziemiec robi to w swoim imieniu – musi osobiście podpisać wniosek. Jeśli ma małoletnie dziecko – obejmuje je swoim wnioskiem. Na uznanie za obywatela polskiego muszą wyrazić zgodę wszyscy opiekunowie prawni dziecka. Małoletni, który ukończył 16 lat, także musi wyrazić zgodę na uznanie go za obywatela polskiego. Możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego tylko dla dziecka.

Jeśli nie kwalifikujesz do powyższej procedury, bo nie spełniasz powyższych wymogów, to zawsze możesz skorzystać z trybu nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP. Jak uzyskać obywatelstwo polskie tą drogą? Przeczytasz o tym więcej w naszym artykule – Nadanie obywatelstwa polskiego.

Miejsce złożenia wniosku o uznanie za obywatelstwa polskiego

Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się do wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Jest on rozpatrywany niezwłocznie (nie później niż po upływie miesiąca), jednak w przypadku, gdy konkretny przypadek jest szczególnie skomplikowany, proces może się wydłużyć do maksymalnie dwóch miesięcy.

Opłaty urzędowe za złożenie wniosku o uznanie za obywatela polskiego

219 zł – cudzoziemcy, którzy składają wniosek o uznanie za obywatela polskiego w Polsce za pośrednictwem wojewody.

Jeśli decyzja będzie negatywna, osoba wnioskująca może się ubiegać o zwrot całości tej kwoty.

Decyzja o uznaniu za obywatela polskiego

Cudzoziemiec, wobec którego wojewoda wydał decyzję o uznaniu za obywatela polskiego, staje się obywatelem polskim z chwilą jej doręczenia.

Odmowa uznania za obywatela polskiego

Wojewoda odmawia uznania cudzoziemca za obywatela polskiego w drodze decyzji. Cudzoziemiec po jej otrzymaniu ma 14 dni na wniesienie od niej odwołania do Ministra Spraw Wewnętrznych.

Jak uzyskać obywatelstwo polskie? – podsumowanie

Jak otrzymać obywatelstwo polskie? Jednym ze sposobów nabywania obywatelstwa polskiego jest uznanie za obywatela polskiego przez wojewodę. Abu je uzyskać, konieczne jest złożenie wniosku o uznanie obywatela polskiego, który musi spełniać określone wymogi formalne. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego może złożyć tylko cudzoziemiec, który posiada w Polsce pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub prawa stałego pobytu obywatela UE. Wniosek o uznanie za obywatela polskiego składa się za pośrednictwem wojewody właściwego dla miejsca zamieszkania cudzoziemca.

Decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego jest podejmowana przez wojewodę. Jeśli decyzja jest pozytywna, cudzoziemiec staje się obywatelem polskim od dnia otrzymania decyzji. Jeśli decyzja jest negatywna, cudzoziemiec może odwołać się do organu wyższej instancji, którym jest Minister Spraw Wewnętrznych.

Jeśli zależy Ci na tym, by Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Kancelaria ds. Obywatelskich Ci w tym pomoże. Doradzimy Ci, jak skompletować wymagane dokumenty, zweryfikujemy ich poprawność i pomożemy przy ewentualnym odwołaniu się od decyzji negatywnej. Skontaktuj się z nami, a my podpowiemy, jak uzyskać polskie obywatelstwo!

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT