1. Start
  2. Oferta
  3. Obywatelstwo polskie
  4. Nadanie obywatelstwa polskiego

Nadanie obywatelstwa polskiego

Jednym ze sposobów otrzymania polskiego obywatelstwa, jest jego nadanie przez Prezydenta RP. Nadanie obywatelstwa polskiego dla cudzoziemca to marzenie wielu osób, które są związane z Polską z najróżniejszych powodów: poprzez członków rodziny, więzi ekonomicznych czy innych szczególnych okoliczności, dla których Polska stała się ich Ojczyzną. Marzenie to jest możliwe do spełnienia w drodze nadania obywatelstwa polskiego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadanie obywatelstwa jest wyjątkową procedurą, ponieważ jej wynik zależy wyłącznie od woli Głowy Państwa.

Wymogi formalne wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego

Samo złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego musi spełniać wymogi formalne – trzeba zebrać wiele dokumentów – w oryginale lub w kopii urzędowo poświadczonej.

Są to między innymi: fotografie, dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca, jego małżonka i dzieci, akty stanu cywilnego.

W przypadku braków formalnych cudzoziemiec zostaje wezwany o uzupełnienie wniosku w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od otrzymania wezwania. Niedopełnienie tych surowych wymagań jest często powodem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Kto może złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego?

O nadanie obywatelstwa polskiego może wystąpić każdy cudzoziemiec. Warunkiem rozpoczęcia procedury nadania obywatelstwa polskiego jest złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec robi to w swoim imieniu – musi osobiście podpisać wniosek. Jeśli ma małoletnie dziecko – może objąć je swoim wnioskiem. Na nabycie obywatelstwa polskiego muszą wyrazić zgodę wszyscy opiekunowie prawni dziecka. Małoletni, który ukończył 16 lat, także musi wyrazić zgodę na uzyskanie obywatelstwa polskiego. Możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego tylko dla dziecka.

Miejsce złożenia wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP składa się:

  • za pośrednictwem wojewody przez cudzoziemca, który posiada zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego lub prawo stałego pobytu obywatela UE.
  • za pośrednictwem konsula przez cudzoziemca mieszkającego za granicą.

Opłaty urzędowe za złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego

0 zł – cudzoziemcy, którzy składają wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego w Polsce za pośrednictwem wojewody.

0 zł – cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka.

360 euro – opłata konsularna dla cudzoziemca, który składa wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego za granicą za pośrednictwem konsula.

40 euro - obniżona opłata konsularna cudzoziemca, który składa wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula. Dotyczy obywateli państw, którzy utracili obywatelstwo polskie na podstawie konwencji międzynarodowych między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a niektórymi państwami o uregulowaniu zagadnień dotyczących podwójnego obywatelstwa. Są to: Republika Bułgarii, Republika Czeska, Mongolia, Republika Federalna Niemiec, Federacja Rosyjska, Republika Słowacka i Węgry.
Obniżona opłata konsularna obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r.

Postanowienie o nadaniu obywatelstwa polskiego

Cudzoziemiec, wobec którego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wydał postanowienie o nadaniu obywatelstwa polskiego staje się obywatelem polskim z dniem tego postanowienia. Za pośrednictwem urzędu, w którym składał wniosek, otrzyma AKT NADANIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO.

Odmowa nadania obywatelstwa polskiego

Prezydent Rzeczypospolitej odmawia nadania obywatelstwa polskiego w drodze postanowienia. Cudzoziemiec otrzyma zaświadczenie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego za pośrednictwem urzędu, w którym składał wniosek.

Odmowa jest ostateczna, bez uzasadnienia i nie można się od niej odwołać, a wszystkie dokumenty zostają w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli otrzymałeś odmowę nadania obywatelstwa polskiego – możesz złożyć kolejny wniosek. Skorzystanie z usług Kancelarii ds. Obywatelskich jest Twoją szansą na spełnienie marzenia o polskim obywatelstwie.

Podsumowanie

Jednym ze sposobów na uzyskanie polskiego obywatelstwa jest nadanie go przez Prezydenta RP. Żeby go uzyskać, konieczne jest złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, który musi spełniać określone wymogi formalne. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego może złożyć każdy cudzoziemiec. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego może zostać złożony za pośrednictwem wojewody przez cudzoziemca przebywającego w Polsce lub za pośrednictwem konsula przez cudzoziemca mieszkającego za granicą. W zależności od sposobu złożenia wniosku, obowiązują różne opłaty urzędowe. Cudzoziemcy składający wniosek w Polsce za pośrednictwem wojewody oraz posiadacze Karty Polaka są zwolnieni z opłat.

Decyzja o nadaniu obywatelstwa polskiego jest podejmowana przez Prezydenta RP. Jeśli decyzja jest pozytywna, cudzoziemiec staje się obywatelem polskim od dnia wydania postanowienia. Otrzymuje Akt Nadania Obywatelstwa Polskiego za pośrednictwem urzędu, w którym złożył wniosek. Jeśli decyzja jest negatywna, cudzoziemiec otrzymuje zaświadczenie o odmowie nadania obywatelstwa polskiego, a wszystkie dokumenty pozostają w Kancelarii Prezydenta RP. W przypadku odmowy wniosek można złożyć ponownie.

Jeśli zależy Ci na tym, by Twój wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Kancelaria do Spraw Obywatelskich Ci w tym pomoże. Z uwagi na fakt, że założycielka Kancelarii ds. Obywatelskich przez wiele lat pracowała w Kancelarii Prezydenta RP i zawodowo zajmowała się dokładnie tego typu wnioskami cudzoziemców o polskie obywatelstwo, posiadamy unikalną wiedzę, której nie ma żadna inna firma pomagająca cudzoziemcom w Polsce. Skontaktuj się z nami, a my podpowiemy, jak zwiększyć Twoje szanse na polski paszport!

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT