1. Start
 2. Aktualności
 3. Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Po 24 lutego 2022 roku na terytorium Polski znalazło się wielu obywateli Ukrainy. Niektórzy pracodawcy zastanawiają się, jak zatrudnić Ukraińca i czy nie wymaga to zbyt wielu formalności. Choć takie osoby nie są obywatelami Unii Europejskiej, procedura w ich przypadku jest nieco inna i nie powinna sprawiać większych problemów. Przeczytaj nasz wpis i sprawdź, jak legalnie zatrudnić Ukraińca.

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy?

Po 24 lutego 2022 roku na terytorium Polski znalazło się wielu obywateli Ukrainy. Niektórzy pracodawcy zastanawiają się, jak zatrudnić Ukraińca i czy nie wymaga to zbyt wielu formalności. Choć takie osoby nie są obywatelami Unii Europejskiej, procedura w ich przypadku jest nieco inna i nie powinna sprawiać większych problemów. Przeczytaj nasz wpis i sprawdź, jak legalnie zatrudnić Ukraińca.

Kiedy można zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy?

W Polsce można zatrudnić obywateli Ukrainy, którzy:

 • legalnie przekroczyli terytorium Rzeczpospolitej po 24 lutego 2022 roku i deklarują chęć pozostania w Polsce,
 • posiadają tytuł pobytowy, na podstawie którego legalnie przebywają na terytorium RP.

Co to znaczy, że obcokrajowiec posiada tytuł pobytowy? Znaczy to, że otrzymał dokument, który uprawnia go do legalnego przebywania i podjęcia pracy w naszym kraju. Mogą to być na przykład zezwolenie na pobyt stały i czasowy, ruch bezwizowy, wiza przedłużona przez ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium tego państwa oraz pobyt związany z konfliktem zbrojnym w Ukrainie. 

Uwaga! Przez obywatela Ukrainy trzeba rozumieć nie tylko osobę posiadającą paszport tego kraju, ale również małżonka obywatela Ukrainy, który takiego dokumentu nie posiada, lecz przybył na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi. Dla przykładu obywatel Mołdawii, który przybył wraz z żoną Ukrainką do Polski jako uchodźca, może zostać zatrudniony na tych samych zasadach.

Na jakich zasadach można zatrudnić Ukraińca?

Zatrudnienie Ukraińca bardzo przypomina zatrudnienie Polaka. Nie jest potrzebna informacja starosty dla cudzoziemca ani zaproszenie dla cudzoziemca, ponieważ Ukraińców obecnie nie obowiązują wizy dla cudzoziemców. Można zatrudnić ich wyłącznie na takich samych zasadach, jak obywateli Polski. Oferowanie płacy poniżej najniższej krajowej jest więc nielegalne.

Ukraińców można zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej i zostać przedstawiona obcokrajowcowi w języku, który jest dla niego zrozumiały. Musisz zgłosić go także do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W związku z tym pracownikowi przysługują świadczenia w przypadku choroby lub wypadku w pracy i świadczenia z tytułu macierzyństwa.

Jak zatrudnić Ukraińca?

Jak zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce? Na początek upewnij się, że przebywa na terytorium RP w pełni legalnie. Później podpisz z nim umowę (tak jak w przypadku obywatela Polski) i poinformuj o tym powiatowy urząd pracy najpóźniej 14 dni od dnia rozpoczęcia pracy.

Jeśli obywatel Ukrainy, którego chcesz zatrudnić, wjechał do Polski w związku z działaniami wojennymi, jego pracę można zalegalizować tylko w formie powiadomienia o podjęciu pracy. Jeśli jednak taka osoba przebywa legalnie w Polsce na innych warunkach, możesz ją zatrudnić zarówno na podstawie powiadomienia, jak i oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi czy zezwolenia na pracę dla Ukraińca.

Co powinno zawierać zgłoszenie do urzędu pracy?

Gdy składasz zgłoszenie do powiatowego urzędu pracy w Polsce, aby zarejestrować zatrudnienie obywatela Ukrainy, powinieneś zawrzeć następujące elementy:

 1. Informacje o pracodawcy:

  • Nazwa firmy lub imię i nazwisko (w przypadku osób fizycznych).
  • Adres siedziby lub miejsca zamieszkania.
  • Numer telefonu lub adres e-mail służbowy.
  • Numer NIP i REGON (dla podmiotów gospodarczych) lub numer PESEL (dla osób fizycznych).
  • Numer wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, jeśli dotyczy.
  • Symbol PKD i opis działalności związanej z wnioskiem o zezwolenie na pracę.
 2. Dane osobowe cudzoziemca:

  • Imię (imiona) i nazwisko.
  • Data urodzenia.
  • Płeć.
  • Obywatelstwo.
  • Rodzaj, numer i seria dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • Numer PESEL, jeśli został nadany.
 3. Szczegóły dotyczące pracy:

  • Typ umowy między pracodawcą a obywatelem Ukrainy.
  • Stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.
  • Miejsce pracy.
  • Wynagrodzenie (miesięczne lub godzinowe).
  • Wymiar czasu pracy (liczba godzin tygodniowo/miesięcznie).
  • Liczba osób zatrudnionych na umowy o pracę i umowy cywilnoprawne na dzień 23 lutego 2022 r..

Jak legalnie znaleźć zatrudnienie w Polsce – porady dla Ukraińców

Jeśli chcesz legalnie znaleźć pracę w Polsce, zorientuj się, jak wygląda legalizacja pobytu i pracy na terenie Polski w Twoim przypadku. Jeśli masz uprawnienia do legalnego podjęcia zatrudnienia, możesz szukać go przez biuro pośrednictwa pracy lub bezpośrednio u pracodawcy. Przed podpisaniem umowy upewnij się, że została zawarta zgodnie z prawem. Masz także prawo żądać, by dostarczono Ci tłumaczenie na język, który jest dla Ciebie zrozumiały. Jeśli masz  jakieś wątpliwości, zgłoś się do nas. Kompleksowa obsługa cudzoziemców to nasza specjalność.

Podsumowanie

Jak zatrudnić Ukraińca na umowę zlecenie lub umowę o pracę? Możesz podpisać umowę, jeśli obcokrajowiec posiada tytuł pobytowy lub przekroczył granicę w wyniku działań wojennych. Proces zatrudnienia jest uproszczony i podobny do zatrudniania obywateli Polski. Ukraińcy mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Przy zgłaszaniu zatrudnienia w urzędzie pracy należy podać dane pracodawcy, pracownika oraz szczegóły umowy. Ukraińcy poszukujący pracy w Polsce powinni upewnić się, że spełniają warunki legalnego podjęcia pracy. W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy poradą. Zajmujemy się również takimi sprawami, jak przedłużenie zezwolenia na pracę i pobyt w Polsce i pomagamy uzyskać obywatelstwo polskie.

Ul. Waryńskiego 28/42, 00-650 Warszawa
Godziny otwarcia: pon - pt 9:00 - 17:00
+48 660 300 202 |
Realizacja NiceIT